Kjøpsbetingelser

 1.   Pris

Oppgitte priser for varene og tjenestene er den totale prisen kjøperen må betale. Denne prisen inkluderer alle tilleggskostnader. Merkostnader som selgeren har ikke informert om før kjøpet skal ikke dekkes av kjøper.

 

 1.   Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har vært en taste- eller skrivefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at det foreligger en slik feil.

 

 1.   Betaling

Kjøper må betale kjøpesummen for salgsvaren og motta dens levering som fastsatt i avtale og konvensjon.

 

Dersom kjøper benytter kreditt- eller debetkort til betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes inn.

 

Ved betaling med faktura utstedes faktura til kjøper når varene sendes. Betalingsfristen kommer frem av fakturaen og er 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere som er under 18 år, kan ikke betale med påfølgende faktura.

 

 1.   Levering

Bestillingene skal blir sendt innen 24 timer fra mandag til fredag. I noen tilfeller kan sendingen ta 1-2 ekstra dager. Vi gjør vårt beste for å gjøre leveringstiden så kort som mulig.  Alle varene blir sende direkte fra vårt lager som ligger i Asker.

 

Levering skjer når varen overtas av kjøper eller dennes representant. Varen skal leveres hos kjøperen dersom det er ikke noe annet som er avtalt mellom partene.

 

Risikoen for varen

Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med (jf. kjøpsloven §§ 6 eller 7)

 

 1.   Angrerett

Angrer du på noe, ta kontakt, vi fikser dette.

 

I Utgangspunktet har du 14 dager til å angre på kjøpet, om det har gåt 30 dager er det ikke noe problem, vårt viktigste mål er å ordne opp, dersom du lurer på noe eller hvis det foreligger en feil ved produktet eller noe annet, kan du ta kontakt med oss.

 

Dersom det foreligger en feil eller er du misfornøyd med varen, kan du sende tilbake varen i originalemballasje. Selv om produktet eller brukt eller ikke, det er vanskelig for oss å selge varen uten emballasje. Du må gjerne bruke angrerettskjema for oss, eller ta kontakt med oss også ordner ved dette for deg.

 

Kjøper kan prøve eller teste varene på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom testing av varene går utover på det som er rimelig og nødvendig, kan kjøper holdes ansvarlig for eventuell redusert verdi av varen

 

Selger må tilbakebetale kjøpesummen som er mottatt fra kjøper uten ugrunnet opphold. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er sendt tilbake.

 

Unntak

Det er ingen angrerett for forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevern eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering. jf. Angrerettloven § 22.

 

 

 1.   Forsinkelse og manglende levering

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse), kan Kjøperen holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse etter, kreve heving etter eller kreve erstatning.

 

Rett til oppfyllelse

Dersom leveringstiden er kommet uten at varen er levert, kan kjøperen fortsatt opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke dersom det er en hindring som selgeren ikke kan overkomme, eller dersom oppfyllelsen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det er vesentlig ute av forhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Dersom vanskene forsvinner innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selger ikke leverer varen til rett tid i henhold til, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.

 

 Dersom selger nekter å levere varen, kan kjøper heve kjøpet. dersom levering innen avtalt tid er avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom kjøper før avtaleinngåelse har informert selger om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. I slike tilfeller, dersom selger ikke har levert til rett tid i henhold til, kan kjøper umiddelbart heve avtalen.

 

Dersom varen er levert, må krav om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent med leveransen

 

 

 

 

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt som følge av forsinkelse. Dette gjelder imidlertid ikke så lenge selger godtgjør at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller unngått eller overvinne konsekvensene av.

 

 1.   Mangel ved varen og reklamasjon

Dersom det er en mangel ved varen, skal kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi selger beskjed om at han eller hun vil gjøre mangelen gjeldende. Kjøper har alltid klaget i god tid dersom det skjer innen 2 måneder. fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan fremmes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve kontrakten hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

 

Reklamasjon til selger skal fremsettes skriftlig

 

Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller varen ikke omleveres i kan kjøperen kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

 

Heving

Hvis varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet hvis mangelen ikke er uvesentlig.

 

 

Omlevering eller retting

Kjøperen kan velge mellom å kreve at selger utbedrer mangelen eller leverer tilsvarende varer (omlevering). Dette gjelder ikke dersom gjennomføring av kravet er umulig eller selger pådrar seg urimelige kostnader

 

 

 1.   Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom Selgeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige forpliktelser etter loven eller avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger kreve oppfyllelse etter, kreve heving etter, kreve erstatning og renter eller holde tilbake varen.

 

Retten til å kreve oppfyllelse

Selger kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ennå ikke er levert, mister selgeren retten til å kreve oppfyllelse dersom han venter urimelig lenge med å fremsette kravet.

 

Heving

Selger kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet mislighold fra kjøperens side dersom kjøperens mislighold er vesentlig. Selger kan ikke angre etter at hele kjøpesummen er betalt.

 

Rente

Hvis kjøperen betaler ikke kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til kjøper, som da kan bli kostnad ansvarlig etter inkassoloven.

 

 

 1. Garanti

En garanti gitt av selger eller produsent gir kjøperen rettigheter i tillegg til de som kjøperen allerede har under ikke-ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger i kjøpers klage- og reklamasjonsrett ved forsinkelse eller mangel etter punkt 6 og 7

 

 1. Personlige Opplysninger

Informasjonen vi mottar når du registrerer deg vil kun brukes til produkt distribusjon og til å sende deg informasjon fra nettbutikken. Vi behandler kun personopplysningene du gir oss, som er nødvendige for at vi skal kunne utføre våre forpliktelser overfor deg, og du har rett til på forespørsel å bli informert om opplysningene vi har registrert om deg, og til å kreve at denne informasjonen slettes. Vi vil aldri videreselge e-postlister eller annen informasjon til tredjeparter. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger. All personlig informasjon må stemme overens (telefonnummer, navn og adresse) for at bestillingen skal godkjennes. Forsettlig uredelighet som falske ordre innleveringer, forsøk på bedrageri, dokumentforfalskning eller annen kriminell aktivitet blir politianmeldt.

 

 

 1. Konfliktløsning

Klager skal rettes til selger innen rimelig tid, jfr. pkt. 6 og 7. Partene må forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 955 58 989 eller info@goat.no.